نام و نام خانوادگی:

محمد شفیعی دهج

مسئولیت و جایگاه های مهم :

دکتری، عضو هیئت علمی دانشگاه رفسنجان

نام و نام خانوادگی:

ایمان شفیعی نژاد

مسئولیت و جایگاه های مهم :

دکتری هوافضا

نام و نام خانوادگی:

حسین گل پرور

مسئولیت و جایگاه های مهم :

دکتری هوافضا

نام و نام خانوادگی:

امیر علاالدین مطلبی

مسئولیت و جایگاه های مهم :

دکتری هوافضا

نام و نام خانوادگی:

امیر حسین آذرنیا

مسئولیت و جایگاه های مهم :

دکتری هوافضا

نام و نام خانوادگی:

داود رمش

مسئولیت و جایگاه های مهم :

دکتری هوافضا

نام و نام خانوادگی:

علی جعفرقلی

مسئولیت و جایگاه های مهم :

دکتری هوافضا

نام و نام خانوادگی:

محمد جواد منتظری

مسئولیت و جایگاه های مهم :

دکتری هوافضا

نام و نام خانوادگی:

کاظم ایمانی

مسئولیت و جایگاه های مهم :

دکتری هوافضا

نام و نام خانوادگی:

میرابوالفضل مختاری

مسئولیت و جایگاه های مهم :

دکتری هوافضا

نام و نام خانوادگی:

سجاد یادگاری دهکردی

مسئولیت و جایگاه های مهم :

دکتری هوافضا

نام و نام خانوادگی:

امیر مهدی اخلاقی

مسئولیت و جایگاه های مهم :

دکتری مقیم کشور کانادا

نام و نام خانوادگی:

سید علیرضا حسینی آرانی

مسئولیت و جایگاه های مهم :

دکتری مقیم کشور سویئس

نام و نام خانوادگی:

احد فضلی

مسئولیت و جایگاه های مهم :

دکتری مقیم کشور کانادا

نام و نام خانوادگی:

مهدی آهنگر

مسئولیت و جایگاه های مهم :

دکتری، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی:

ابوالفضل پوررجبیان

مسئولیت و جایگاه های مهم :

دکتری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی

نام و نام خانوادگی:

حسن ناصح

مسئولیت و جایگاه های مهم :

دکتری، عضو هیئت علمی دانشگاه

نام و نام خانوادگی:

احسان ذبیحیان

مسئولیت و جایگاه های مهم :

دکتری هوافضاپژوهشگاه فضایی ایران

نام و نام خانوادگی:

حجت طائی

مسئولیت و جایگاه های مهم :

دکتری هوافضا

نام و نام خانوادگی:

سارا میرشکاری

مسئولیت و جایگاه های مهم :

دکتری هوافضا

نام و نام خانوادگی:

محسن خسروجردی

مسئولیت و جایگاه های مهم :

دکتری هوافضا

نام و نام خانوادگی:

محسن ناظمیان

مسئولیت و جایگاه های مهم :

دکتری هوافضا

نام و نام خانوادگی:

غلامحسین پوریوسفی

مسئولیت و جایگاه های مهم :

دکتری، عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر

نام و نام خانوادگی:

احسان طاهری

مسئولیت و جایگاه های مهم :

آمریکا Auburnدکتری، استاد دانشگاه

نام و نام خانوادگی:

مرتضی طایفی

مسئولیت و جایگاه های مهم :

دکتری، عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر

نام و نام خانوادگی:

محمد حامد حکمت

مسئولیت و جایگاه های مهم :

دکتری، عضو هیئت علمی دانشگاه تفرش

نام و نام خانوادگی:

مسعود ابراهیمی

مسئولیت و جایگاه های مهم :

دکتری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

نام و نام خانوادگی:

عبدالمجید خشنود

مسئولیت و جایگاه های مهم :

دکتری، عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر مدیر کل دفتر ریاست و رئیس روابط عمومی دانشگاه

نام و نام خانوادگی:

شبنم یزدانی

مسئولیت و جایگاه های مهم :

دکتری هوافضا

نام و نام خانوادگی:

سید محمد مهدی حسنی نجف آبادی

مسئولیت و جایگاه های مهم :

دکتری هوافضا