نام و نام خانوادگی:

اشکان ذوالریاستین

مسئولیت و جایگاه های مهم :

رئیس اداره امور بین الملل پژوهشگاه نیرو

نام و نام خانوادگی:

سید سلمان سید افقهی

مسئولیت و جایگاه های مهم :

عضو هیات علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

نام و نام خانوادگی:

امین عبدالله زاده

مسئولیت و جایگاه های مهم :

معاون مدیر کل حوزه وزارتی وزارت علوم

نام و نام خانوادگی:

حامد خسروی

مسئولیت و جایگاه های مهم :

عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

نام و نام خانوادگی:

حسن عبدوس

مسئولیت و جایگاه های مهم :

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

نام و نام خانوادگی:

شیوا نوازنی

مسئولیت و جایگاه های مهم :

پسا دکتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

نام و نام خانوادگی:

احمد استواری

مسئولیت و جایگاه های مهم :

محقق پسا دکتری South oral state university

نام و نام خانوادگی:

بهزاد بینش

مسئولیت و جایگاه های مهم :

عضو هیات علمی دانشگاه بناب

نام و نام خانوادگی:

مصطفی امیرجان

مسئولیت و جایگاه های مهم :

عضو هیات علمی پژوهشگاه نیرو

نام و نام خانوادگی:

مرتضی آذر برمس

مسئولیت و جایگاه های مهم :

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز

نام و نام خانوادگی:

صادق میرزا محمدی

مسئولیت و جایگاه های مهم :

عضو هیات علمی دانشگاه فنی حرفه ای تهران