پروژه سردر دانشکده های هوافضا و ریاضی

میزان حمایت مورد نیاز:

5,000,000,000 تومان

حامیان

0

میزان حمایت تا اکنون

تومان

میزان پیشرفت پروژه

15 %
توضیحات
پروژه سردر دانشکده های هوافضا و ریاضی
حمایت نقدی
گالری تصاویر
روش های حمایت

غیرنقدی

کمک تخصصی

ورود