اسامی و مشخصات حامیان دو سال اخیر دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

  • تاریخ حمایت 1398/10/15

اهدا سه دستگاه گیرنده تک فرکانسه GPS مدل PROMARK3

مدیر عامل : مهندس علی غروی

  • تاریخ حمایت 1398/11/2

اهدا دو دستگاه گیرنده تک فرکانسه GPS مدل PROMARK120

مدیر عامل : مهندس علی غروی

  • تاریخ حمایت 1400/04/23

اهدا سه دستگاه گیرنده تک فرکانسه GPS مدل PROMARK120 و اهدا دو دستگاه گیرنده دو فرکانسه GPS مدل PROMARK220 و اهدا دو دستگاه گیرنده دو فرکانسه GPS مدل PROMARK800 

مدیر عامل : مهندس علی غروی

 

  • تاریخ حمایت 1398/02/28

حمایت نقدی به مبلغ هفتصد میلیون ریال به منظور خرید بخشی از تجهیزات مورد نیاز مرکز محاسبات دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

ورود