پروژه تامین تجهیزات آموزشی

در راستای حمایت از دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، و به منظور مهیا کردن شرایط تحصیلی مناسب، طرح تامین تجهیزات مورد نیاز دانشجویان تعریف شده است.