معرفی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسي

هستۀ اولیۀ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسي دانشکدۀ مخابرات است که در سال ۱۳۰۷ شمسي در محل فعلي دانشکدۀ مهندسي برق دانشگاه تأسيس و در سال ۱۳۱۸ اساسنامۀ آن به تصويب مجلس شوراي ملي وقت رسيده است. دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با ساختار فعلي، در سال ۱۳۵۹ و به‌دنبال تصويب ستاد انقلاب فرهنگي طي […]